global html

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa ứng xử

This is an example of a HTML caption with a link.

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử văn hoá, văn minh trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

Thứ tư - 16/12/2015 09:16
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử văn hoá, văn minh trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử văn hoá, văn minh trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

  ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI


Số:   303  /KH-UBND
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
 TP. Lào Cai, ngày 27   tháng 11 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử văn hoá, văn minh
trên địa bàn thành phố Lào Cai
 
 

           Thực hiện Mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 về tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng hình ảnh người Lào Cai “Văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương” trở thành thành phố đáng sống và hấp dẫn du khách. UBND thành phố Lào Cai xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử văn hoá, văn minh trên địa bàn thành phố như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trên địa bàn thành phố Lào Cai nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố về ý thức tôn trọng và chấp hành Pháp luật, xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng, tiếp tục phát huy lối sống thân thiện, lịch sự, kỷ cương của người dân thành phố Lào Cai, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người dân thành phố đối với du khách trong nước và quốc tế.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh được triển khai trên địa bàn thành phố Lào Cai với 7 nội dung chủ yếu:
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về văn hóa, văn minh trong gia đình và cộng đồng dân cư.
- Văn hóa ứng xử nơi công cộng.
- Văn hóa ứng xử nơi công sở.
- Văn hóa học đường.
- Văn hóa giao thông.
- Về văn minh thương mại.
- Văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch.
2. Đối tượng tuyên truyền: Nhân dân, du khách, hộ kinh doanh (Kinh doanh thương mại; kinh doanh lưu trú du lịch), người lái xe taxi, giáo viên và học sinh trong nhà trường, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Tổ chức tập huấn: Tuyên truyền các nội dung của Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh trên địa bàn thành phố, bao gồm 8 lớp cho các đối tượng:
- Lớp tập huấn cho Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Ban công tác mặt trận khu dân cư.
- Lớp tập huấn cho các hộ kinh doanh thương mại, các chợ.
- Lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, cán ngành đoàn thể thành phố.
- Lớp tập huấn cho cán bộ, công chức các đơn vị sự nghiệp, đơn vị cộng quản.
- Tập huấn cho lái xe taxi, xe ôm, xe bus, các hãng xe vận tải hành khách.
- Tập huấn cho các cơ sở lưu trú du lịch nhà nghỉ, khách sạn.
- Tập huấn cho các nhà hàng.
- Tập huấn cho hiệu trưởng các trường học trên địa bàn.
2. Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng: Tuyên truyền Quy tắc ứng xử về xây dựng con người thành phố “Văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương” trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài TT-TH thành phố, Bản tin nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng (Phát thanh, truyền hình, báo, ...).
3. Tuyên truyền tại khu dân cư, các xã phường:
 - Tại Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 - Trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường.
 - Tại các cuộc họp, hội nghị, giao ban, sinh hoạt, thông tin đầu giờ.
4. Tuyên truyền trực quan trên các tuyến phố chính và nơi công cộng:
- Xây dựng 100 pa nô, bảng tin, 200 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền nội dung thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên các đường phố chính, khu vực cửa khẩu, nhà ga, bến xe, tại các điểm đỗ xe bus, các chợ, cổng trường học, bệnh viện, các khu công cộng trên địa bàn thành phố.
- Các cơ quan công sở, các chợ, các đơn vị doanh nghiệp và tại bộ phận một cửa của UBND thành phố tự cân đối kinh phí xây dựng bảng Quy định ứng xử trong cơ quan, đơn vị tại cơ quan, đơn vị. Chọn lọc một số nội dung ứng xử cần thiết để thực hiện hình ảnh hóa tuyên truyền trên đường phố.
5. Tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung Quy tắc ứng xử:
- Ký cam kết giữa các hộ dân với các thôn tổ; Ký cam kết giữa các thôn tổ với phường xã.
- Ký cam kết giữa các hộ kinh doanh trong các chợ với Ban Quản lý chợ, Ban QL các chợ với UBND thành phố.
- Ký cam kết giữa cac cơ sở lưu trú nhà nghỉ khách sạn, nhà hàng với các phường xã. Các phường xã ký với UBND thành phố.
- Ký cam kết giữa các cơ quan đơn vị, xã phường với UBND thành phố.
- Ký cam kết giữa các trường học với phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo ký với UBND thành phố.
6. Tuyên truyền tại các trường học:
- Tuyên truyền nội dung Quy tắc ứng xử trong các nhà trường (Sinh hoạt, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa).
- Các trường học tuyên truyền đến học sinh các nội dung của QT ứng xử, yêu cầu ký cam kết giữa học sinh với Chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp với hiệu trưởng các trường đưa nội dung này vào trong đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh.
- Mỗi Trường học xây dựng 01 Pa nô tuyên truyền trực quan tại trường học (In bạt, kích thước 1,5m x 2,0 m) từ nguồn lực xã hội hóa.
 IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hoá và Thông tin:
- Chủ trì biên soạn tài liệu tuyên truyền (In tờ rơi, bản cam kết, trình duyệt UBND thành phố chuyển đến các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, các trường học, lớp tập huấn).
- Chỉ đạo tuyên truyền trực quan trên địa bàn, tham mưu xây dựng ma két bảng tin, nội dung tuyên truyền trên băng zôn, pa nô.
- Xây dựng Kế hoạch tập huấn cho các lớp (Theo đối tượng trong kế hoạch).
- Hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm; Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố tham mưu đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, xã phường thuộc UBND thành phố quản lý.
- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai công tác tuyên truyền trình UBND thành phố.
2. Trung tâm Văn hóa TT-TT thành phố:
- Xây dựng kế hoạch, phương án tuyên truyền trực quan trên các đường phố chính, nhà ga, bến xe, các chợ, cổng trường học, cổng bệnh viện và nơi công cộng. (Trước ngày 05/12/2015 báo cáo UBND thành phố).
- Chỉ đạo Đội thông tin lưu động xây dựng kịch bản, tiểu phẩm về thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh tổ chức tuyên truyền tại các xã, phường của thành phố.
- Chọn nội dung ứng xử cần thiết để thực hiện hình ảnh hóa tuyên truyền trên các tuyến phố, nhà ga, cửa khẩu, khu vực công cộng.
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố:
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền hình. Tuyên truyền hàng tuần nội dung Quy tắc ứng xử văn hoá, văn minh trên hệ thống truyền thanh cơ sở; Nêu gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, thực hiện ghi hình, phản ánh những đơn vị, xã phường, khu dân cư thực hiện chưa tốt trong quá trình thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trên địa bàn.
4. Phòng Nội vụ: Phối hợp chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, các xã, phường; Gắn việc thực hiện Quy tắc ứng xử với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức thành phố và công tác thi đua khen thưởng hàng năm.
 5. Các cơ quan, đơn vị , tổ chức, đoàn thể trên địa bàn: Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử đến cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị, xây dựng bảng quy tắc ứng xử trong cơ quan đơn vị, thực hiện ký cam kết giữa các cá nhân với tổ chức. Gắn kết việc thực hiện Quy tắc ứng xử với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức và công tác thi đua khen thưởng hàng năm.
6. Phòng Tài chính- Kế hoạch:  Tham mưu cho UBND thành phố thẩm định, cấp kinh phí thực hiện tuyên truyền Quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố.
 7. UBND các xã, phường:
- Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền Quy tắc ứng xử văn hoá, văn minh trên địa bàn thành phố của UBND thành phố,
- Tuyên truyền, kiểm tra Quy tắc ứng xử đến các ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố và hộ gia đình.
- Đưa nội dung Quy tắc ứng xử vào trong Bản Quy ước của thôn, tổ.
- Gắn kết việc thực hiện Quy tắc ứng xử với bình xét nếp sống văn hóa và công tác thi đua khen thưởng hàng năm.
- Lập danh sách các nhà hàng; nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn, phối hợp mời tham dự lớp tập huấn (Thời gian trước 10/12/2015).(Danh sách gửi về phòng VHTT thành phố).
8. Đề nghị Liên đoàn lao động thành phố:
- Tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức viên chức và người lao động.
- Cung cấp danh sách hiệp hội taxi, xe ôm cho UBND thành phố (Qua phòng VHTT).
9. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đóng trên địa bàn thành phố, khách du lịch, khách đến giao dịch: Thực hiện các nội dung Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh trên địa bàn thành phố theo kế hoạch.
V. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, tổ chức đoàn thể, đơn vị, xã phường xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện năm 2016 (Theo từng tháng, quý, năm), báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/12/2015. Triển khai thực hiện các nội dung kể từ 10/12/2015.
2. Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể cho thời gian tiếp theo.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
- Các đơn vị, trường học, cân đối kinh phí thực hiện các nội dung tuyên truyền tại cơ quan đơn vị.
- Kinh phí tuyên truyền trực quan, tổ chức lớp tập huấn (In ấn tài liệu, khánh tiết, giảng viên do UBND thành phố cấp, (Một phần huy động từ nguồn xã hội hóa).
 VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, các đơn vị, xã phường báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền nội dung Quy tắc ứng xử về UBND thành phố (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đưa vào nội dung bình xét thi đua của các cơ quan đơn vị.
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trên địa bàn thành phố Lào Cai nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Lào Cai “Văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương”. UBND thành phố Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:      
- Như trên;
- TT.TU, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các xã, phường;
- Các công ty, doanh nghiệp.
- Lưu VT.
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Quang Minh
 
 

Nguồn tin: UBND TP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

MENU

Thăm dò ý kiến

Nâng cao chất lượng giáo dục

Hoạt động NGLL hiệu quả

KH xây dựng XHH GD

Nâng cao trình độ chuyên môn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 91

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4176

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 140630

global html